Velký náhľad 09.08.2016 / Správa NDS

Stavba križovatky Blatné skrývala osadu z obdobia 5 000 rokov pred Kristom

D1

Výstavba diaľničnej križovatky Blatné na D1 odhalila pri archeologickom prieskume unikátny nález – sídlisko z obdobia neolitu (mladšej doby kamennej) z čias 4 000 až 5 000 r. pred Kristom.


Archeologický prieskum patrí k prvým prácam, ktoré nastupujú na začiatku výstavby úseku. V súčasnosti sú výskumné práce na konci a terén sa pripravuje na výstavbu. 

Archeológia v číslach

 • archeológovia, technici a robotníci odpracovali viac ako 8 600 hodín
 • geofyzikálny prieskum identifikoval na severnom území (smer do Bratislavy) 13 plôch a na južnom území (smer do Trnavy) 43 plôch s výskytom objektov
 • identifikovaných a kompletne preskúmaných bolo viac ako 400 archeologických nálezov

Nálezy z každého obdobia

Diaľničná križovatka Blatné je situovaná v lokalite na rozhraní Podunajskej roviny a Trnavskej sprašovej tabule. Toto územie bývalo husto osídlené v rôznych obdobiach. Objavili sa tak nálezy z najstarších dejín, ako aj z protohistorického obdobia a stredoveku. Najstaršie osídlenie tohto priestoru sa viaže k obdobiu neolitu. Ide o obdobie, v ktorom dochádza k prijatiu usadlého spôsobu života a nástupu poľnohospodárstva s chovom domácich zvierat.

Archeologický výskum odkryl niekoľko lokalít – sídlisk,  patriacich do tohto obdobia. Premena medi a cínu na novú surovinu bola impulzom pre pomenovanie novej dejinnej epochy – doby bronzovej. Z tohto obdobia sa v lokalite trasy diaľničnej križovatky Blatné zachovali lokality sídliskového či hrobového charakteru.

Zo staršej doby železnej našli archeológovia v tejto lokalite keramiku, bronzové náramky, strelky, železnú kopiju, nožíky či britvy. Z mladšej éry železnej sa našli črepové materiály. Kontinuita osídlenia v okolí Blatného završuje obdobie stredoveku – z týchto čias sa zachovala keramika, bronzové náušnice, železné nožíky a sekerky či perly.

Etapy výskumných prác

 • povrchový prieskum a prieskum detektorom kovov – zisťuje prítomnosť a rozsah náleziska na základe ručného zberu z povrchu ornice alebo tesne pod povrchom s použitím detektoru
 • geofyzikálny prieskum – vykonáva sa magnetometrom, gravimetrom, termometrom či geoelektrickými metódami
 • zisťovacia sondáž
 • záchranný archeologický výskum v prípade objavenia nálezov
 • monitoring sťahovania ornice a príprava terénu
 • vypracovanie dokumentácie

O križovatke Blatné

 • dĺžka – 1 420 m
 • cena – 23,3 milióna eur
 • začiatok výstavby – 04/2016
 • ukončenie výstavby – 12/2017