Velký náhľad 26.10.2016 / Správa NDS

Pracovná skupina odporúča medzi Bratislavou a Blatným 8-pruh

D1

Diaľnica D1 medzi Bratislavou a križovatkou Blatné by sa mala rozšíriť o jeden jazdný pruh.

 
Znamená to, že v úseku od križovatky D4/D1 po križovatku Blatné pri Senci by diaľnica D1 mala štyri pruhy v každom smere a plnohodnotný odstavný pruh. Od Blatného po Trnavu by diaľnica mala pokračovať v trojpruhovom usporiadaní s plnohodnotným odstavným pruhom. Vyplýva to zo záverov pracovnej skupiny dopravných inžinierov a odborných autorít Slovenska v tomto odbore, ktorá posudzovala návrh riešenia dopravnej situácie na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Trnava.

Komisia odporučila 8 pruhov medzi Bratislavou a Blatným 

V stanovisku odbornej komisie sa uvádza, že sa plne stotožňuje s navrhovanou rekonštrukciou diaľnice D1 tak, ako bola predložená na uvedenom rokovaní, čiže s prestavbou na 8-pruh v úseku Bratislava – križovatka Blatné a na 6-pruh v úseku križovatka Blatné – Trnava s odstavnými pruhmi.
 
Pôvodnú koncepciu 6-pruhu s kolektormi po celej dĺžke tak, považuje pracovná skupina z dopravno-inžinierskych aj z ekonomických dôvodov za neefektívnu a teda neopodstatnenú. Skapacitnenie diaľnice D1 v pôvodnom riešení s kolektormi je podľa nej ekonomicky nehospodárne a v úseku D1 Bratislava – Triblavina z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti dopravy na diaľnici neprijateľné. Kolektorový návrh predstavuje kolízne riešenie najmä z hľadiska množstva kolíznych bodov a priepletov medzi súbežnou komunikáciou a telesom diaľnice.

Aký bude postup

Národnej diaľničnej spoločnosti pracovná skupina odporúča spracovať etapizáciu výstavby súboru stavieb D1 Bratislava – Trnava s dôsledným dodržaním zásady minimalizácie dopravných obmedzení na D1 do konca decembra 2016. Stavbu D1, križovatka Triblavina, odporúča komisia realizovať len v takom rozsahu stavebných objektov, ktorý zabezpečí podmienky pre výstavbu križovatky D4/D1 z technického a termínového hľadiska bez obmedzenia. Národná diaľničná spoločnosť by podľa pracovnej skupiny mala spracovať podrobný projekt organizácie dopravy počas výstavby jednotlivých etáp na D1 vrátane križovatky D4/D1 do konca októbra 2017.
 
Vzhľadom na súčasné nevyhovujúce šírkové usporiadanie D1, ktoré obmedzuje užívanie D1 Bratislava – Trnava na požadovanej funkčnej úrovni, je podľa komisie nevyhnutné rekonštruovať D1 Bratislava – Trnava (súbor 5 stavieb) do konca novembra 2020.
 
„Navrhovaný počet 8 jazdných pruhov na D1 považujeme za maximálny a neodporúčame s vyšším počtom pruhov uvažovať ani v ďalekom výhľade. Nie je žiaduce koncentrovať dopravu do jedného miesta, naopak, je potrebné dopravu pri vstupe do mesta rozptýliť do viacerých vstupov a dôslednejšie uplatňovať budovaný radiálno-okružný systém,“ uvádza pracovná skupina v záverečnom stanovisku. Ďalší rozvoj aglomerácie Bratislavy z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania územia by sa mal podľa komisie zabezpečiť komplexným kooperatívnym dopravným systémom s využitím všetkých druhov dopravy.
 
Národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na základe záverov pracovnej skupiny prijmú definitívne rozhodnutie o podobe úseku D1 Bratislava – Trnava. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia Stavebnej fakulty STU Bratislava, Výskumného ústavu dopravného Žilina, Inštitútu stratégie dopravy, Policajného zboru a ministerstva dopravy.   

Cesta do práce a domov sa zlepší

Hľadalo sa riešenie, ktoré zo strednodobého aj dlhodobého výhľadu zabezpečí zásadné zvýšenie plynulosti dopravy na výstupe z Bratislavy smerom na Trnavu. Ide o najvyťaženejší úsek na Slovensku, kde doprava už teraz kolabuje a diaľnicu D1 v úseku Bratislava – Trnava potrebujeme nevyhnutne rozšíriť aj pre výstavbu nového bratislavského obchvatu D4 tak, aby kapacitne postačovala a zabezpečili sme plynulosť dopravy a obslužnosť územia nielen teraz, ale aj v budúcnosti.
 
V každom prípade, motoristom by sa malo pri dochádzaní do Bratislavy uľaviť. Po dostavaní bratislavského obchvatu D4 a rozšírení diaľnice D1 pribudnú priamo na severnom výjazde z Bratislavy štyri nové diaľničné zjazdy, ktorými sa motoristi priamo napoja na diaľničný obchvat. Ide o križovatku Rača, Čierna Voda (medzi Vajnorami a Čiernou Vodou), Ivanka, sever (prepojenie D4 a D1) a Ivanka, západ (Ivanka pri Dunaji – senecká cesta I/61). Medzi Bratislavou a zjazdom na Voderady, kde doteraz mohli vodiči schádzať a vychádzať na diaľnicu D1 iba pri Senci, pribudne križovatka Triblavina a križovatka Blatné.
 
Motoristi tak získajú na úseku Bratislava – Voderady šesť nových možností, ako sa priamo napojiť na diaľničnú sieť, čo výrazne pomôže predovšetkým obyvateľom priľahlých obcí.

Riešenie pre Čiernu Vodu a Vajnory

Obyvatelia Čiernej Vody sa na diaľnicu napoja na križovatke Čierna Voda. Vajnory sa rovnako napoja na diaľnicu v križovatke Čierna Voda. Táto mimoúrovňová križovatka bude od Čiernej Vody a Vajnôr vzdialená len niekoľko sto metrov. Obyvatelia Ivanky pri Dunaji sa na diaľnicu napoja na zjazde Ivanka, západ.
 
Vzdialenosť medzi križovatkou D1/D4 a križovatkou Triblavina je relatívne krátka, ide o cca 1,8 km. Automobil túto vzdialenosť medzi križovatkou D1 a D4 a križovatkou Triblavina pri rýchlosti 100 km/h prejde za jednu minútu.