ilustračný obrázok Diaľničná sieť

Horelica

Tunel Horelica sa nachádza na trase diaľnice D3. Je súčasťou stavby Čadca, obchvat. Má dĺžku 605 metrov, je jednorúrový s obojsmernou premávkou. Spolu s obchvatom Čadce bol odovzdaný do užívania 29.10.2004. Hlavným významom výstavby je odklonenie tranzitnej dopravy z intravilánu mesta Čadca.

Základne údaje

Dĺžka tunela: 605 m
Počet tunelových rúr: 1 (ľavá tunelová rúra, obojsmerná premávka)
Kategória: T 9,0
 
Ťah: D3
Úsek: Oščadnica – Čadca, Bukov
Staničenie: 037,96  
 
Lokalizácia:
  • kraj: Žilinský
  • okres: Čadca
Stavba: (Čadca, obchvat, ľavý pás, I. etapa) 
Začiatok výstavby: 04/1998
Odovzdané do užívania: 10/2004
 
Zhotoviteľ: Váhostav – SK, a.s.
 
Správa a údržba: Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Čadca
 
Doplňujúce údaje:
  • dĺžka tunelovej rúry spolu s portálmi: 605 m
  • svetlá šírka tunelovej rúry: 11,8 m
  • výška prejazdového prierezu tunelovej rúry: 4,5 m + 0,3 m
  • šírka vozovky medzi obrubníkmi: 9,0 m
  • šírka chodníka: 2 x 1 m
Príjem vysielania rozhlasu:
  • Rádio Slovensko: 103,5 MHz

 

Popis výstavby

Tunel tvorí jedna (ľavá) tunelová rúra s obojsmernou prevádzkou. S výstavbou sa začalo razením od západného portálu (Čadca) v apríli 1998. Dĺžka razenej časti tunela je 555 metrov. Celková dĺžka tunela aj s portálmi je 605 metrov. Prerazenie tunela na východnom portáli (Žilina) sa uskutočnilo v máji 2002. Tunelová rúra od východného portálu klesá v pozdĺžnom sklone 4% smerom k mestu Čadca v oblúku s polomerom 5 000 metrov.
 
Počas výstavby sa vyskytli geologické problémy. Nakoľko západný portál Čadca je realizovaný v zosuve, došlo k zmene zaistenia portálu na roštovú stenu kotvenú zemnými lanovými kotvami. Pri razení tunela došlo k závalu v 280 metrov z dôvodu nevhodnej geológie, kde podzemná voda v misovite uložených vrstvách spôsobila zával a vznikol otvor až na povrch. V tomto mieste bolo nadložie 15 metrov. Z dôvodu veľmi nevhodnej geológie, geotechnických porúch a podzemnej vody flyšového pásma muselo dôjsť k zlepšeniu zaistenia primárneho ostenia tunela ihlovaním, samozavŕtavacími kotvami a arkusmi.
 
V budúcnosti je možné realizovať druhý jazdný pás, nakoľko zaistenie západného portálu je pripravené pre druhú (pravú) tunelovú rúru v mieste únikovej štôlne. Na trase stavby úseku Oščadnica – Čadca sú realizované do svahu oporné múry z gabiónov, ktoré sa dajú demontovať pre trasu druhého jazdného pásu. Ostatné zaistenia a oporné múry sú zrealizované tak, že jazdný pás bude postavený na nich, čím dôjde k rôznym výškovým úrovniam jednotlivých smerov.
 
 

Zariadenia v tuneli

Tunelová rúra je prepojená so súbežnou únikovou štôlňou (vedená v trase budúcej pravej tunelovej rúry) dvoma priečnymi prepojeniami vo vzdialenosti 180 metrov.

 
 
Technologické zariadenie tunela
 
Napájanie tunela elektrickou energiou: dve nezávisle 22 kVA elektrické  prípojky, jeden  motorgenerátor o výkone  350 kVA, 2x UPS o výkone 160 kVA.
Vetranie tunela: 2 páry prúdových ventilátorov o výkone  každý 30 kW, vetranie priečnych prepojení.
Osvetlenie tunela: pozostáva z adaptačného a prejazdného osvetlenia – 229 ks 400 W výbojok, požiarneho osvetlenia, osvetlenia priečnych prepojení a vodiaceho osvetlenia.
Kamerový dohľad: použitých 10 pevných kamier s diaľkovou parametrizáciou na sledovanie situácií v tuneli a v priečnych prepojeniach, 2 otočné kamery umiestnené pred portálmi tunela.
Merače opacity: 2 ks v každej tunelovej rúre + jeden merač CO, detektory hmly-2 ks,  1 ks na každom portály  ,meranie rýchlosti prúdenia vzduchu- 2 páry čidiel.
SOS kabínky: 6 ks , 1 ks SOS kabínky  pred každým portálom tunela.
Centrálny riadiaci systém tunela: zabezpečuje ucelený dohľad nad premávkou tunela, technologickým  vybavením  a riadením dopravy.
Evakuačný rozhlas: slúži operátorom k vyrozumeniu vodičov v v prípade mimoriadnych udalosti v tuneli.
Šírenie signálu stanice Rádio Slovensko  v tuneli s možnosťou vstupu operátora do vysielania v prípade mimoriadnej situácie, šírenie frekvencií mobilných operátorov v tuneli.
Ak tento text za chvíľu nezmizne, váš prehliadač nedokáže zobraziť mapy.