Dátový predpis

Definovanie podmienok pre tvorbu a odovzdávanie ponukových rozpočtov, dodatkov k rozpočtom, zisťovacích protokolov a faktúr v digitálnej podobe.

Dátový predpis pre oblasť prípravy a realizácia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

 

Pre zabezpečenie spoľahlivej komunikácie medzi investorom, projektovými a dodávateľskými firmami bola zvolená popisovaná štruktúra dát, ktorá je založená na formáte súboru XML.
 
Základnou úlohou tohto predpisu je jednoznačne určiť formát prenášaných dát.
Ide sa o tieto prípady výmeny dát:
 
preberanie dát od projektanta, ktorý spracováva v rámci projektovej dokumentácie výkazy výmer a odovzdáva investorovi tento výkaz v digitálnej podobe,

odovzdávanie slepých rozpočtov jednotlivým uchádzačom pri vyhlásení verejnej súťaže,

preberanie ponúk od dodávateľov - ocenené rozpočty vrátane vytvorených variánt,

preberanie dodatkov k rozpočtom,

preberanie súpisu prevedených prác (zisťovacie protokoly),

preberanie faktúr vystavených za jednotlivé obdobia,

preberanie časového a finančného harmonogramu prác.

 

 

Formát prenášaných dát je typu XML.
V tomo dokumente sú popísané typy použitých elementov, väzby medzi nimi, dátové typy, ktoré elementy reprezentujú, prípadný obor hodnôt a elementy, ktoré musia byť vždy v prenose obsiahnuté.
 
Pri prevodoch dát z rôznych programových systémov, prípadne ručným vytvorením týchto dát, sa doporučuje otestovať formát odovzdávaných dát a ich formálna správnosť.
Pre toto otestovanie je možné použiť program NDS Interface Validator.

 

Validátor NDS

Kontrolný program dodávateľských ponúk Validator NDS slúži pre kontrolu správnosti formátu exportovaných údajov z pohľadu dátovej štruktúry, kompletnosť všetkých povinných polí včítane exportu protokolu o priebehu validácie a potvrdenie údajovej správnosti dodávateľskej ponuky.

Program pre svoju funkčnosť vyžaduje nainštalovanie .NET Frameworku 4.0. V prípade, že tento framework nemáte na svojom počítači nainštalovaný, inštalátor ho automaticky stiahne a nainštaluje, pričom táto operácia si môže vyžadovať reštart operačného systému.

 

Dodatky súpisu prác

V priebehu realizácie stavby je väčšinou nutné meniť pôvodný výkaz výmer podľa realizačnej dokumentácie ako sú zmeny množstva, pridanie nových alebo nahradenie existujúcich položiek. Z tohto dôvodu bol vytvorený nástroj na tvorbu dodatkov, pomocou ktorého je možné ľahko tieto úpravy vykonávať.

 

Faktúry

Slúži k prenášaniu faktúr v elektronickej podobe, medzi dodávateľom a investorom. Podklady pre fakturáciu sú automaticky preberané zo zisťovacích protokolov alebo vytvárané ručne priamym zadaním. Zohľadniť možno zádržné, vytvárať zálohové faktúry alebo valorizácie v prípade dlhodobých stavieb.

 

Ponuka zhotoviteľa

Ponukový rozpočet (cenová kalkulácia) vyhotovuje potenciálny dodávateľ stavby uchádzajúci sa vo výberovom konaní o zákazku. Rozpočet vyhotovuje pre investora, ako jeden z podkladov ponuky (cena diela), pred uzavretím dodávateľskej zmluvy. Rozpočet vychádza z individuálnych cien dodávateľa. V súbore sa prenášajú rovnaké údaje ako v rozpočte, ale pri položkách sa prenášajú iba jednotková odbytová cena, bez samotných kalkulácií.

 

Súpis prác

Obsahuje objektovú skladbu stavby a položkový súpis prác na objektoch a krycí list objektov. Ide o rozpočet, ktorý je spravidla vyhotovený vo fázy projektovej prípravy stavby a je prílohou projektovej dokumentácie. Tento rozpočet vychádza z výkazu výmer stavby a z cien z cenníkov stavebných prác a dodáviek. Výkaz výmer a cenník sú teda podklady pre tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výmer je fyzikálnym vyjadrením jednotlivých stavebných a montážnych prác na projektovanej klasifikácii produkcie.

 

Zisťovacie protokoly (čerpanie)

Obsahuje údaje o čerpaní položkového súpisu prác. V priebehu výstavby je nutné položkovo čerpať rozpočty realizovaných objektov. Pre komunikáciu medzi investorom a dodávateľom bol zvolený formát dát nadväzujúci na rozpočty popisované v predchádzajúcej časti.
 
Bola zvolená nasledujúca metodika pri odovzdávaní mesačného čerpania. Dodávateľ odovzdá výkaz vykonaných prác ako v digitálnej podobe, tak aj v tlačovej zostave. Pracovníci dozoru investora nahrajú dáta do počítača a urobia ich odsúhlasenie, prípadne zmeny. Výsledný stav tohto čerpania vytlačia a potvrdia. Tento potvrdený súpis prác odovzdajú vrátane dátových súborov dodávateľovi, ktorý má možnosť nahrať si odsúhlasené dáta do svojho programového systému.

 

Súpis prác vrátane harmonogramu

Obsahuje objektovú skladbu stavby a položkový súpis prác na objektoch vrátane údajov o časovom a finančnom rozložení prác – harmonogram. Ide o rozpočet, ktorý je spravidla vyhotovený vo fáze projektovej prípravy stavby a môže byť prílohou projektovej dokumentácie. Tento rozpočet vychádza z výkazu výmer stavby a z cien z cenníkov stavebných prác. Výkaz výmer a cenník sú teda podklady pre tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výmer je fyzikálnym vyjadrením jednotlivých stavebných a montážnych prác na projektovanom objekte/klasifikácii produkcie.