Informácie podľa zákona 211/2000

Váš priestor pre otázky v zmysle Zákona 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Formulár na poskytnutie informácie

Povinné
Žiadateľ poskytuje osobné údaje v súlade s § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).