Európska služba výberu mýta

Jedna zmluva, jedna platba, jedna palubná jednotka v celej Európskej únii. Európska služba elektronického výberu mýta výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém.

Jednoduchší výber mýta
v rámci Európskej únie

Úlohou európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) je zjednodušenie nákladnej prepravy v rámci Európskej únie. Služba EETS umožní úhradu mýta vo všetkých mýtnych doménach Európskej únie prostredníctvom jednej zmluvy s jedným EETS Poskytovateľom a jedinou palubnou jednotkou. Záujemcovia o službu EETS môžu uzavrieť zmluvu s ktorýmkoľvek EETS Poskytovateľom, ktorý bude vyrovnávať záväzky svojich zákazníkov voči mýtnym úradom v jednotlivých krajinách a svojim zákazníkom následne vyfakturuje sumárnu cenu za poskytnuté služby.

 

 

Základné podmienky fungovania
nového systému

Princípy pre EETS vychádzajú zo Smernice Európskej komisie, na základe ktorej majú mýtne úrady postupne v jednotlivých krajinách implementovať európsku službu elektronického výberu mýta pre nákladné vozidlá a autobusy nad 3,5 tony, aby tak zabezpečili interoperabilitu výberu mýta v rámci tých krajín Európskej únie, v ktorých sa elektronicky vyberá mýto.

 

Na základe Rozhodnutia Európskej komisie je každý mýtny úrad povinný pripraviť a zverejniť Prehľad o oblasti EETS (Toll Domain Statement), v ktorom budú opísané základné podmienky fungovania pre EETS Poskytovateľa v danej mýtnej doméne. Prehľad o oblasti EETS je určený výlučne pre EETS Poskytovateľov v kontexte s EETS Rozhodnutím Európskej komisie 2009/750/EC. Splnenie predpokladov uvedených v Prehľade o oblasti EETS tvorí podklad pre budúcu zmluvu medzi EETS Poskytovateľom a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.

 

 

Súvisiace legislatívne normy
Európskej únie 

Legislatíva, ktorá vymedzuje a priamo sa dotýka EETS:
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo dňa 17.júna 1999
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, publikovaná v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 7, zväzku 4 (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo dňa 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES zo dňa 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ zo dňa 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013)
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z dňa 29. apríla 2004
o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve, publikovanej v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 13, zväzku 34 (Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 zo dňa 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009)
 
Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo dňa 6. októbra 2009
o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009)