Obchodná verejná súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Kostolná

PODMIENKY

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

 

 

Obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb

na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Kostolná

na  úseku diaľnice D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná

v km 120,000 za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a 

verejného hygienického zariadenia.

 

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu prevziať na webovom sídle NDS:

(www.ndsas.sk → Obstarávanie → Obchodná verejná súťaž)

 

(kontaktné osoby: JUDr. Kristína Matejovičová tel.: 02/583 11 152, Ing. Jozef Bežuch tel.: 02/583 11 472,  v pracovných dňoch od 08.30 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.)

 

Účastníci doručia súťažný návrh poštovou prepravou ako doporučenú zásielku v zapečatenej obálke do sídla vyhlasovateľa Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava:

 

 „Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb

na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Kostolná - neotvárať“

 

do 29.05.2018 10:00 h.  

 

Výsledky verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené do 08.06.2018.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

 

KONTAKT

V pracovných dňoch od 08:30 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

JUDr. Kristína Matejovičová 
telefón: +421 2 583 11 152 

Ing. Jozef Bežuch 
telefón: +421 2 583 11 472