Ponuka majetku do 04.04.2017

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 04.04.2017.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B,
ponúka na odpredaj demontované oceľové zvodidlá a ich súčasti (ďalej len „zvodidlá“), z vybraných úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 uskladnené na strediskách správy a údržby diaľnic v nasledovných množstvách:

 

Stredisko správy a údržby diaľnic Trnava v množstve = 2 238 124 kg
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Galanta v množstve = 2 009 558 kg
Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Zvolen v množstve = 706 250 kg
Stredisko správy a údržby diaľnic L. Mikuláš v množstve = 1 682 985 kg
Stredisko správy a údržby diaľnic Prešov v množstve = 1 087 980 kg

 

Obhliadka zvodidiel pre záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcom dohodnutí termínu 
na príslušnom stredisku. 

 

Zvodidlá sa odpredávajú ako kovový odpad za najvyššiu ponúknutú cenu na vybranom stredisku. Minimálna predajná cena za 1 kilogram demontovaných oceľových zvodidiel a ich súčastí je 0,16 Eur. Minimálne odberné množstvo je 10 000 kilogramov. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva a kupujúci uhradí zálohovú faktúru, podľa odhadovaného množstva zvodidiel z príslušného strediska. Po každom naložení nákladného vozidla zvodidlami sa pristupuje k váženiu predmetu kúpy, v kúpnej zmluve určenými zástupcami zo strany kupujúceho a zo strany NDS, na certifikovaných váhach, kde sa bude zisťovať skutočne odobraté množstvo zvodidiel. Po kompletnom odobratí odhadovaného množstva sa uskutoční zúčtovanie podkladov a vystaví sa vyúčtovacia faktúra.  Zúčtovacie podklady pre tento účel budú vážne lístky potvrdené oboma zmluvnými stranami. Všetky náklady spojené s nakladaním, odvozom, certifikovaným vážením, vykládkou a prípadne iné náklady súvisiace s prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci. 

 

Ponukové konanie prebieha v termíne do 04.04.2017 - 09:00 hod.

 

V tomto termíne prijímame písomné ponuky, ktoré musia obsahovať: 

názov hnuteľného majetku, hmotnosť a príslušné stredisko,
obchodný názov resp. meno záujemcu,
IČO, DIČ resp. dátum narodenia FO,
adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla),
bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT,
telefonický a e-mailový kontakt,
ponukovú cenu za 1 kilogram (kg)  oceľových zvodidiel,
vlastnoručný podpis záujemcu resp. podpis splnomocnenej osoby a odtlačok pečiatky.

 

Ponuky možno doručiť poštou alebo osobne, najneskôr však do termínu uzávierky, na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obálku je potrebné označiť: Predaj demontovaných oceľových zvodidiel a ich súčastí – NEOTVÁRAŤ !

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti dňa 04.04.2017.
O výsledku budú víťazní záujemcovia informovaní do 5-tich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

 

Ponuka na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

 

Kontakt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Oddelenie nákupu a predaja
Mgr. Zuzana Oršuláková
telefón: +421 2 583 11 614
mobil: +421 911 505 139
e-mail: obchod@ndsas.sk
e-mail: zuzana.orsulakova@ndsas.sk