PREDAJ - Automobily, mechanizmy a iné zariadenia

Podmienky predaja

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B (ďalej len „NDS“), ponúka na odpredaj majetok:

 

 1. Automobily, mechanizmy a iné zariadenia.
 2. Parcela číslo 399 o výmere 347 m², k. ú. Horné Krškany.
 3. Parcela číslo 400 o výmere 766 m², k. ú. Horné Krškany.

 

Prehliadka ponúkaného majetku NDS pre záujemcov sa uskutoční po dohodnutí termínu obhliadky.

Uvedený majetok sa odpredáva právnickej alebo fyzickej osobe za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorú kupujúci zaplatí jednorazovo. Minimálna predajná cena jednotlivého majetku je uvedená v prílohách.

Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční dňa 10.2.2020. Do uvedeného termínu prijímame písomné ponuky, ktoré musia obsahovať:

 

 • názov hnuteľného/nehnuteľného majetku (názov automobilu, stroja, číslo parc. katastr. územie ...)
 • obchodný názov resp. meno záujemcu
 • IČO, DIČ, resp. dátum narodenia FO
 • adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla)
 • bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT kód
 • telefonický kontakt a e-mailovú adresu
 • ponukovú cenu
 • vlastnoručný podpis záujemcu resp. podpis splnomocnenej osoby a odtlačok pečiatky

 

Upozornenie: Ponuky na jednotlivý majetok možno doručiť poštou alebo osobne najneskôr do termínu uzávierky t. j. 10.2.2020 do 9:00 hod. na adresu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

 

Obálku je potrebné označiť:   Predaj HIM, NIM – NEOTVÁRAŤ !

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle NDS dňa 10.2.2020.

O výsledku budú víťazní záujemcovia informovaní do 5-tich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

Ponuka na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

KONTAKT

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Oddelenie nákupu a predaja

Mgr. Zuzana Oršuláková, 02/58 311 614,

0911 505 139

zuzana.orsulakova@ndsas.sk

Ivonne Hrkotáčová, 02/ 58 311 588

ivonne.hrkotacova@ndsas.sk

obchod@nds.sk

 

Informácia pre dotknuté fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Informovanie dotknutých osôb“ je sprístupnené na našej webovej stránke https://ndsas.sk/pravne-informacie/ochrana-osobnych-udajov