Profil spoločnosti

Krátky profil o našej spoločnosti, jej manažmente a hlavnej stratégii riadenia.

Kto sme

vznikli sme v roku 2005 a našim 100% akcionárom je štát

pôsobíme po celom Slovensku, kde zamestnávame viac ako 1900 ľudí

Pripravujeme a staviame diaľnice
Manažovanie prípravy a majetkovoprávneho vysporiadania realizuje Národná diaľničná spoločnosť aj prostredníctvom regionálnych Investičných odborov. Mnohé procesy v oblastiach projektovania, výkupov pozemkov, výstavby a dozorovania stavieb sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s dodávateľskými subjektami na základe kontraktov, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. 
 

Vypracovanie technických štúdií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stabilizovanie trás diaľnic, dokumentácie pre územné rozhodnutie, výkup pozemkov a projektové dokumentácie na získanie stavebného povolenia, to je cesta k úspešnej výstavbe.

Spravujeme a udržujeme diaľnice
Prevádzku diaľnic zabezpečujeme prostredníctvom 15 stredísk správy a údržby, ktoré sú situované v blízkosti diaľnic. Priamo v regióne zabezpečujú správu a ich počet sa rozširuje v závislosti na dobudovávaní novej infraštruktúry. Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečujú súčasne aj zmluvné výkony na infraštruktúre patriacej iným správcom. Pridanou hodnotou služieb, ktoré strediská vykonávajú je aj bezplatná služba pre motoristov Diaľničná patrola.
 

Diaľničná patrola pravidelne hliadkuje, označí a vyčistí miesta nehody.

 

Spoplatňujeme diaľnice
Za účelom rozvoja cestnej infraštruktúry spoplatňujeme diaľnice a rýchlostné cesty. Príjem zo spoplatnenia je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ho využíva do budúcich investícií.
 

Vozidlá nad 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach, rýchlostných cestách a vymedzených úsekoch ciest I. triedy formou elektronického výberu mýta na základe satelitnej technológie. Vozidlá do 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach a rýchlostných cestách formou elektronických diaľničných známok.

 

NAŠA VÍZIA

  • Nulová úrazovosť kmeňových zamestnancov a neustále zvyšovanie bezpečnosti diaľnic a rýchlostných ciest

 

  • Využívanie všetkých prístupných ekologických a trvalo udržateľných riešení pri výstavbe a prevádzke diaľnic a rýchlostných ciest

 

  • Akcelerácia dostavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, ich postupná digitalizácia a napojenie v rámci projektu trojmoria, resp. Multimodálnych koridorov

 

  • Vytvorenie modernej spoločnosti orientovanej na potreby zákazníka zvyšovaním štandardu poskytovaných služieb

 

  • Vytvorenie systémovej a procesnej organizačnej štruktúry s cieľom zvyšovania efektivity v riadení spoločnosti

 

  • Zvýšenie podielu vlastných finančných prostriedkov pre výstavbu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest

 

  • Vytvorenie stavebného úseku spoločnosti orientovanej na špeciálnu techniku a technológie pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest


Personálne obsadenie

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku jej činnosť, koná v jej mene

a zastupuje ju pri právnych úkonoch. 

Jednotlivých členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie jediného akcionára.

 

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Ing.Paed.IGIP

predseda predstavenstva

 

Mgr. Jaroslav Ivanco

podpredseda predstavenstva

 

Ing. Tatiana Novotná

členka predstavenstva

 

Ing. Stanislav Beňo

člen predstavenstva

 

Ing. Ladislav Bariak

člen predstavenstva

 

 

Vedenie spoločnosti

 

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Ing.Paed.IGIP

generálny riaditeľ

 

Mgr. Jaroslav Ivanco

riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií

 

Ing. Stanislav Beňo

riaditeľ investičného úseku

 

Ing. Ladislav Bariak

riaditeľ prevádzkového úseku

 

Ing. Tatiana Novotná

riaditeľka finančného úseku

 

 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

 

Predseda dozornej rady:

Ing. Viera Šoltysová

 

Členovia:

Ing. Dušan Grňo

 

Členovia za zamestnancov:

Ing. Dušan Horváth

Róbert Werškov

 

Výročná správa

Sumárny pohľad na pôsobenie spoločnosti počas roka.

 

 

Podnikateľský plán

Definovanie cieľov spoločnosti v jej kľúčových oblastiach.