D3 Zelený most Svrčinovec

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

D3 Zelený most Svrčinovec

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Čadca, Žilinský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

14 809 325,80 €

 

Opis projektu:

Cieľom projektu „D3 Zelený most Svrčinovec“ (ekodukt nad I/11, ekodukt nad Šlahorovým potokom ako aj ekodukt nad železničnou traťou ŽSR) je zabezpečenie a zachovanie  nadregionálneho  terestrického  biokoridoru  pre  veľké  šelmy  a ostatnú  zver lokalizovanú pri obci Svrčinovec.

Projekt je tvorený navrhovaným mostným objektom ponad cestu I/11, druhým mostným objektom ponad Šlahorov potok a súvisiacimi vyvolanými úpravami s priamym napojením na tretí navrhovaný mostný objekt - ekodukt nad ž. traťou ŽSR. Oba mostné objekty - nad cestou I/11 a nad Šlahorovým potokom sú tvorené rovnakou samostatnou konštrukciou, ktorá prevádza priestor šírky 80,0 m umožňujúcu migráciu zveri cez jestvujúcu cestu I/11 a Šlahorov potok s priamym napojením na ekodukt nad ž. traťou ŽSR.

Potreba vybudovania vznikla z dôvodu zásahu projektu Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité s priľahlou križovatkou Svrčinovec do biokoridoru, čo malo za následok jeho zúženie.

 

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác.

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk