Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA

(I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Košice – okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Košický kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

750 000,00 €

 

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu „Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)“ je spracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri príprave investičných stavieb v úseku medzi obcou Bidovce a štátnou hranicou Slovenská republika – Ukrajina. Multimodálna štúdia realizovateľnosti bude analyzovať a posudzovať všetky variantné riešenia predmetného úseku diaľnice D1, vyhodnocovať vhodnosť týchto riešení na súčasnú dopravnú situáciu, kde bude zohľadňovať aj súčasnú a plánovanú dopravnú infraštruktúru na danom území. Navrhnuté riešenia bude posudzovať z dopravného, technického, environmentálneho a ekonomického hľadiska, pretože súčasťou štúdie je aj analýza nákladov a výnosov na určenie uskutočniteľnosti projektu prostredníctvom kvantifikácie nákladov a výnosov v definovanom časovom horizonte, kde bude prognóza na 30 rokov, z pohľadu všetkých zúčastnených strán a všetkých možných externalít projektu.
Multimodálna štúdia realizovateľnosti predmetného úseku je potrebná aj pre následnú prípravu či realizáciu investičných projektov na území Košického kraja. Štúdia bude vypracovaná v súlade s Metodickým rámcom pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti tak, aby spĺňala všetky definované body.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania multimodálnej štúdie realizovateľnosti, ktorá bude zabezpečená externým dodávateľom.

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk