R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Košický kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

5 762 900,00 €

 

Opis projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je projektová príprava úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, ktorej  cieľom je postupné dokončenie rýchlostného  koridoru R2, zlepšenie hlavného národného a medzinárodného cestného spojenia a zníženie dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice.

 

Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany bude po uvedení do prevádzky súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojený na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce. V súčasnosti celý objem dopravy (tranzitnej aj zdrojovej) prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo so sebou prináša všetky negatívne vplyvy na životné prostredie v zastavanom území mesta Košice.

Prípravou a následnou výstavbou projektu bude celospoločenská úspora v podobe socioekonomického benefitu dosahovaná vyššou prevádzkovou spôsobilosťou a kvalitou vozovky, plynulosťou dopravy, zvýšenou cestovnou rýchlosťou a bezpečnosťou, a v neposlednom rade aj zlepšením životného prostredia obyvateľov v lokalitách dotknutých mestských častí Košíc. Priaznivo sa odľahčí jestvujúca komunikačná sieť.

 

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania týchto stupňov projektovej prípravy:

  • Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)
  • Dokumentácia na ponuku (DP)

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk