Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Tvrdošín, Žilinský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

62 050 731,26 €

 

Opis projektu:

Trasa rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná sa na začiatku úseku napája na už zrealizovaný úsek R3 Trstená – obchvat, ktorý bol odovzdaný do užívania v novembri roku 2010. Následne vedie po svahoch na ľavom brehu rieky Oravica. Mostom 201 križuje koryto Krivého potoka v km 0,200, mostom 202 terénnu depresiu v km 0,750. Ďalej trasa vedie po úbočí vrchov východne od  mesta Tvrdošín smerom k Nižnej nad Oravou. Od km 1,142 je trasa za areálom PD Žiarec  zovretá medzi bezmenný potok a Krátky potok, ktoré prekonáva mostami 203 v km 1,300 a 204 v km 2,050. Odtiaľ ide do súbehu s ľavým brehom koryta rieky Oravy medzi ľavobrežným prítokom bezmenného potoka v km 3,200 križovaný mostom 205 a údolie Martinovho potoka v km 4,200 križované mostom 206. Úsek končí mimoúrovňovou križovatkou v obci Nižná, kde dôjde k napojeniu na cestu I/59 prostredníctvom vetvy C privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná-sever.

 

Rýchlostná cesta odbremení frekventovanú dopravnú tepnu v Tvrdošíne. Obchvat mesta prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vodičom skráti čas jazdy a prinesie úsporu pohonných hmôt. Úsek odľahčí aj zvyšné obce v regióne Orava, ktorými prechádza kamiónová doprava smerujúca z Poľska.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

Výstavba 5,58 km dlhého úseku R3 Tvrdošín – Nižná, pozostáva zo 78 častí vrátane technológie. Súčasťou stavby je 14 mostov, 4 zárubné múry, 2 protihlukové steny, preložky sietí, odvodňovacie zariadenia, informačný systém rýchlostnej cesty

 

Situácia stavby

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk