Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce

Novobudovaný úsek rýchlostnej komunikácie „R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ bude predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko.

 R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 127 705 627,71 €

 

 

SITUÁCIA STAVBY

 

 

Popis stavby

Trasa rýchlostnej cesty R2 v záujmovom úseku je vedená nížinou otvárajúceho sa údolia Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou Zvolen – Fiľakovo a cestou I/16, pričom obchádza samotnú obec Mýtna z juhozápadu. Po vykrižovaní s cestou I/16 a železničnou traťou, pričom rýchlostná cesta je vedená ponad oba dopravné koridory, vchádza trasa do katastra obce Divín. Tu pokračuje trasa v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája. Je to jediné miesto v koridore železničnej trate, Krivánskeho potoka a jestvujúcej zástavby s akceptovateľným dopadom na životné prostredie. Dôsledkom umiestenia stavby vznikla potreba na vybudovanie objektov vhodných pre migráciu zveri. Po opustení Divínskeho hája a prekrižovaní širokého údolia Krivánskeho potoka a železničnej trate pokračuje trasa severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde vo vzájomnom krížení vytvárajú dočasné prepojenie – úrovňovú stykovú križovatku s cestou I/16. 

 

 

 

dĺžka stavby

13 500 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 08/2019
Zmluvné ukončenie výstavby: 11/2022

Zhotoviteľ: Združenie Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY