Prešov, západ - Prešov, juh

Diaľnica D1 bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Navrhovaná trasa diaľnice prechádza tunelom v celkovej dĺžke 2,2 km a na komunikačný systém je napojená v dvoch mimoúrovňových križovatkách. Funkciou nového 7,87 km dlhého diaľničného úseku bude zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného napojenia s najvyššou úrovňou komfortu.

logo Európskej únie pre OPII

D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 356 345 280,48 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

Situácia stavby

Mapa stavby Prešov, západ - Prešov, juh

 

 

Popis stavby

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke. V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov, juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.  Doteraz  celý  objem  dopravy  prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na životné prostredie. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ obchvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v druhej budovanej mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ, pričom jednou z funkcií je previesť predovšetkým tranzitnú dopravu mimo obývané územie mesta. Preto je križovatka navrhnutá tak, aby prepájala všetky smery a všetky kategórie ciest. 

 

 

 

dĺžka stavby

7 870 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 06/2017
Zmluvné ukončenie výstavby: 10/2021

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav, a.s.
Stavebný dozor: AE Dozoring, s.r.o., BUNG Slovensko, s.r.o., INFRAM SK s.r.o.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY